Van den IJssel logo

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 56831897.

Algemeen

De gebruiker van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is Van den IJssel Bedrijfskleding BV kantoorhoudende te 3401 MB IJSSELSTEIN, Middenweg 12.

Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die aan ons verzoekt een dienst te verrichten of goederen te leveren.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onze offertes en verbintenissen tussen ons en de wederpartij uitsluitend de hierna volgende voorwaarden. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1. Aanbiedingen en overeenkomsten

1.1. Alle door ons verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen.

1.2. Orders en wijzigingen daarvan zijn voor ons slechts bindend, indien zij schriftelijk door ons zijn geaccepteerd of bevestigd, dan wel met de levering daarvan een aanvang is gemaakt.

1.3. Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of andere medewerkers, zijn voor ons niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

1.4. Verbreking en annulering van de overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk indien wij daarin schriftelijk toestemmen. Alsdan is de wederpartij verplicht tot vergoeding van de door ons ter voorbereiding en ‑gedeeltelijke- uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor ons wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze
vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de overeengekomen contractwaarde bedragen.

2. Prijsstelling

2.1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en door overheids- en/of semioverheidsinstellingen opgelegde heffingen. Zij gelden voor levering af fabriek, tenzij anders wordt overeengekomen.

3. Kostprijsverhogende factoren

3.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst drie maanden zijn verstreken, zijn wij gerechtigd om de prijs aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering c.q. betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van
grondstofprijzen, loon en valuta wisselkoersen.

3.2. Indien door enige overheidsmaatregel, vóór de aflevering van de door ons te leveren goederen kostprijsverhogende belastingen, invoerrechten en/of andere heffingen worden verhoogd, zullen wij het recht hebben deze verhogingen door te berekenen, ook indien met de
wederpartij overeengekomen is, dat de prijs vast zal zijn.

3.3. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van de door ons te leveren of geleverde goederen een wijziging optreedt in de ter beurze te Amsterdam geldende koers van de geldsoort van het land van waar wij de goederen betrekken ten opzichte van de euro, zullen wij het recht hebben deze wijziging door te berekenen aan de wederpartij.

4. Levertijd


4.1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij ons voorafgaand schriftelijk in gebreke te stellen, wil er sprake zijn van verzuim aan onze zijde.

5. Overmacht

5.1. Tijdens overmacht worden de leverings- en betalingsverplichtingen opgeschort.

5.2. Indien wij bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5.3. Als overmachtsfactoren worden tussen partijen met name aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten, inmenging van overheids- of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen welke het gebruik van de geleverde zaken belemmeren, en in het algemeen elke oorzaak welke buiten onze controle gelegen is, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor ons bemoeilijkt wordt. 

6. Betalingen

6.1. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van door de wederpartij verschuldigde rente en de door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande vorderingen zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.2. Betalingen dienen zonder korting of verrekening te geschieden op een daartoe door ons aangewezen bankrekening, uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Wij hebben echter het recht, ter onzer beoordeling, enkel onder voorwaarde van vooruitbetaling of tegen afwijkende bepalingen te leveren.

6.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd betaling van enige openstaande factuur op te schorten, dan wel te verrekenen.

7. Rente en kosten

7.1. De in artikel 6 genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De wederpartij is derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.

7.2. Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de wederpartij 1% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand alsmede de kosten die bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, met een minimum van € 150,– exclusief BTW. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten.

8. Risico

8.1. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat wij deze ter beschikking stellen aan de wederpartij. De levering vindt plaats af werkplaats IJsselstein. 

9. Deelleveringen

9.1. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kunnen wij te onzer keuze dit deel leveren of wachten totdat al het bestelde gereed is.

9.2. Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij leveringen van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde door
de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.

10. Opslag

10.1. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken op het overeenkomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending zullen wij, indien onze opslagfaciliteiten zulks toelaten, de zaken bewaren en hiervoor zorg dragen gedurende een periode van maximaal zes maanden.

10.2. In voorkomend geval is de wederpartij verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering.

11. Zekerheidsstelling, pandrecht en eigendomsvoorbehoud

11.1. Indien naar ons oordeel daartoe aanleiding bestaat, zijn wij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de wederpartij deugdelijke zekerheid voor de betaling van de door hem gekochte zaken stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid hebben wij het recht de uitvoering
van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

11.2. Alle zaken die wij voor de wederpartij houden, worden geacht aan ons verpand te zijn voor alle bedragen die de wederpartij aan ons uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.” 

11.3. Alle door ons geleverde en zich bij of onder de wederpartij of onder zijn houder bevindende zaken blijven ons eigendom, tot het moment dat de wederpartij onze vorderingen betreffende de tegenprestatie voor de door ons aan de wederpartij krachtens overeenkomst te leveren of
geleverde zaken, dan wel te verrichten of verrichte werkzaamheden heeft betaald.

11.4. Indien en zodra de wederpartij in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of in strijd met het hier bepaalde handelt, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder gerechtelijke tussenkomst als ons eigendom terug te halen en zal de wederpartij daaraan medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de wederpartij.

11.5. Eveneens blijven alle door ons geleverde zaken onze eigendom indien en zolang de wederpartij de vorderingen die wij op hem hebben, wegens tekortschieten in de nakoming van de bovengenoemde overeenkomsten [waaronder mede begrepen onze vorderingen te zake van boete, rente en kosten] niet heeft voldaan.

11.6. Zolang de wederpartij voornoemde vorderingen niet heeft voldaan, is hij niet gerechtigd de door ons geleverde zaken met een [al dan niet bezitloos] pandrecht te bezwaren. De wederpartij verbindt zich om tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren, dat hij daartoe niet bevoegd is.

11.7. Wanneer de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft voldaan, dan zullen wij de eigendom van de geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van ons tot meerdere zekerheid van andere aanspraken, welke wij op de wederpartij hebben. De wederpartij zal op ons eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn.

11.8. Ingeval van faillissementsaanvrage, een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling of ingeval met betrekking tot zaken van de wederpartij conservatoire maatregelen worden genomen, is de wederpartij verplicht ons hiervan per omgaande in kennis te stellen.

11.9. Indien de wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is de wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,– per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft. 

12. Klachten en garanties

12.1. Wij staan in voor de goede kwaliteit van de door ons geleverde goederen. Mochten er onacceptabele afwijkingen, beschadigingen, manco’s en/of andere onvolkomenheden voorkomen, zijn wij bereid tot vervanging onder de volgende voorwaarden en bedingen: 

12.2. Reclames over facturen, kwaliteit of leveringsomvang dienen binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur schriftelijk door ons te worden ontvangen.

12.3. Klachten met betrekking tot manco’s en beschadigingen aan een door de wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, bij gebreke waarvan ieder klachtrecht dienaangaande vervalt.

12.4. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten te onzer beschikking worden gesteld.

12.5. Indien aan een klacht na verloop van vermelde termijn door ons al dan niet ten dele wordt tegemoet gekomen, geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen.

12.6. De gemelde klachten worden door ons beoordeeld. Indien zij gegrond worden verklaard, worden door ons de als ondeugdelijk gekwalificeerde producten voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd. Indien zulks niet mogelijk is worden door ons in beginsel nieuwe producten geleverd.

12.7. Indien herstel, nalevering of bij levering niet mogelijk is, of een dergelijke nalevering of bij levering niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties, zal door ons de tegenwaarde van de geleverde goederen worden gecrediteerd. Wij zijn op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door ons als ondeugdelijk gekwalificeerde goederen.

12.8. Indien de reclames niet gegrond blijken te zijn kunnen de kosten van het onderzoek in rekening worden gebracht bij de wederpartij, onder gehoudenheid de gereclameerde goederen weer terug te nemen.

13. Verrekeningsrecht

13.1. Wij zijn gerechtigd om door de wederpartij aan ons verschuldigde bedragen en niet betaalde rente, te verrekenen met door ons aan de wederpartij eventueel toegezegde omzetbonussen en promotievergoedingen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect door welke oorzaak dan ook aan de zijde van de wederpartij of derde in verband met door ons geleverde zaken of diensten.

14.2. Onverminderd het vorenstaande zijn wij nimmer aansprakelijk voor:
a. gevolg- en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
b. schade, veroorzaakt door hulppersonen;
c. schade die ontstaan aan goederen van derden.

14.3. Indien wij, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan ook gehouden zijn tot vergoeding van enige schade, dan komt voor vergoeding echter alleen in aanmerking de nettofactuurwaarde van de betreffende levering.

14.4. Indien de verhouding van de door de wederpartij te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de wederpartij geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden.

14.5. De wederpartij zal ons vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot geleverde zaken en/of diensten. 

14.6. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die op onze producten, al dan niet door onze tussenkomst, zijn of worden aangebracht (beeld, geluid of data).

15. Opeisbaarheid

15.1. Indien de wederpartij in verzuim is, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert, zijn bedrijf beëindigt, dan wel er bij de leverancier gerede twijfel aanwezig is of de wederpartij zijn verplichtingen deugdelijk en tijdig zal kunnen nakomen, zijn al deze vorderingen van de leverancier op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

16. Herstel & vervanging

16.1 Ingeval van herstel of vervanging van goederen geschiedt zulks op onze vestiging of, indien wij dat wensen, op de locatie waar de goederen zich feitelijk bevinden.

17. Ontbinding

17.1. Wij hebben het recht iedere overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist met onmiddellijke ingang te ontbinden:
a. ingeval van overmacht langer duurt dan 3 maanden;
b. wanneer naar ons oordeel de financiële positie van de wederpartij risico’s inhoudt, tenzij de wederpartij op eerste aanmaning tot genoegen van ons nadere zekerheid stelt;
c. indien de wederpartij één of meer van de op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
d. wanneer ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
e. wanneer aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd.

18. Adviezen

18.1 Informatie en adviezen van ons zijn van algemene aard en vrijblijvend. Voor de uitvoering van onze adviezen is de wederpartij zelf verantwoordelijk.

19. Diverse onderwerpen

19.1. Op de overeenkomst tussen ons en de wederpartij en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlandse recht van toepassing.

19.2. Alle geschillen tussen ons en de wederpartij zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

20. Leveringsvoorwaarden specials

20.1. Een meer- of minderlevering ten opzichte van het overeengekomen bestelde aantal is toegestaan, indien het een afwijking betreft van maximaal 5%. In dit geval wordt het verschil automatisch verrekend.

Neem contact op met een van onze accountmanagers